EIP 16.5 - Cvetoči travniki

Naziv projekta: »Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov«

Tematika projekta:

biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, podnebje in podnebne spremembe, trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč, trajnostno varstvo rastlin, gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, krožno gospodarstvo

Namen in cilji projekta:

Projekt EIP 16.5 Cvetoči travniki se nanaša na ohranjanje biodiverzitete cvetočih travnikov, povečevanje biodiverzitete z vnosom karakterističnih avtohtonih vrst, ki so zaradi pretekle rabe s travnikov začele izginjati, ter promocijo različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim (npr. turistična, estetska, rekreacijska vrednost, uporabnost divjih rastlin v prehrani, zdravilstvu …).

V projektu bomo razvili modele oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja tega edinstvenega življenjskega prostora za območja/kmetijska gospodarstva/deležnike v okoljih z različnimi danostmi. S tem bomo dodali cvetočim travnikom nove dimenzije vrednosti, kar bo omogočalo njihovo dolgoročno ohranjanje, kmetijskim gospodarstvom pa potencialno večjo ekonomsko varnost.

Cilji projekta:

  • ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi pretekle rabe ni več optimalna,
  • testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni nabiranja semen (seneni drobir, ročno nabiranje zrelih semen, kupljene ohranjevalne semenske mešanice, nabiranje s krtačnim strojem) kot na ravni same setve (neobdelana ruša, delno kultivirano, gnojeno),
  • razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj glavnih tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
  • dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana, čebelarstvo, zdravilne rastline, barvilne rastline …).

Vodilni partner:  Zavod Makrobios Panonija so.p.

Vodja projekta: Darja Korelc, direktorica, Zavod MAKROBIOS Panonija so. p.

Projektni partnerji:

Kmetijska gospodarstva iz 5 različnih statističnih regij:

Trajanje projekta:

29. junij 2021 – 29. junij 2024

Vrednost sofinanciranja:

247.600,77 €

‍Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam).

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

Logo PRP-EU-SLO