EIP 16.5 – Mejice

Naziv projekta: »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev«

Namen projekta:

Ozavestiti in usposobiti deležnike, predvsem kmetijska gospodarstva ter strokovno in laično javnost o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic, ki predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne krajine in stalnico kmetijskega prostora. Vzpostavitev novih in obnova obstoječih mejic bo prispevala k zagotavljanju visoke ravni biotske raznovrstnosti kmetijskih gospodarstev in boljšo izrabo ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo.


Cilji in pričakovani rezultati projekta:

Razvoj novih in sodobnih rešitev na področju vzpostavljanja in vzdrževanja mejic, ki bodo bistveno prispevale k večanju vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter zmanjšanju in blaženju vpliva podnebnih sprememb na širše okolje. Izboljševati trenutno stanje mejic in dolgoročno povečevati dobrobit za njihove lastnike skozi aktivnosti ozaveščanja, rednega usposabljanja deležnikov ter z oblikovanjem sodobnega in večnamenskega modela upravljanja mejic.


Ključna vodila pri vzpostavljanju mejic:

  • zadostna najmanjša vrstna pestrost mejic,
  • preprečevanje razširjanja ali zmanjševanje številčnosti invazivnih tujerodnih vrst,
  • spodbujanje in zagotavljanje uravnalnih, ohranjevalnih in proizvodnih funkcij mejic.


Z ustrezno vzpostavljenimi mejicami se bo zagotavljalo:

  • proizvodnjo pestrega nabora dobrin (medonosnost, sadje/plodovi, gobe),
  • druge funkcije, kot so ohranjanje vrstne pestrosti, opraševanje, razširjanje semen, biološka kontrola škodljivcev in ohranjanje genske raznovrstnosti,
  • zadrževanje površinskega odtoka vode in onesnažil ter zadrževanje vode v tleh,
  • zmanjšanje erozije,
  • vezava ogljika v tla,
  • ohranjanje rodovitnosti in strukture tal.


‍‍Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc


Projektni partnerji:


Kmetije iz različnih slovenskih regij:


Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2024


‍Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam), vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.

‍Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

Logo PRP-EU-SLO