Marinčev grič je prepoznan kot klimatsko najugodnejše območje Zaplane.
Zaplana

K temu pripomore prisojna, pred vzhodnim vetrom zavetna lega, nad bližnjimi dolinami dvignjena lokacija pa znatno prispeva predvsem k višji nočni temperaturi zraka in manjši možnosti megle v primerjavi s preostalimi deli Zaplane. Govorimo o toplem pasu – območja nižje od toplega pasu so hladnejša zaradi zadrževanja nočnega hladnega zraka (Spodnja Zaplana), območja višje od pasu pa zaradi večje nadmorske višine (Zgornja Zaplana nad 700 m).

Zaplana: vrtače

K temu pripomore prisojna, pred vzhodnim vetrom zavetna lega, nad bližnjimi dolinami dvignjena lokacija pa znatno prispeva predvsem k višji nočni temperaturi zraka in manjši možnosti megle v primerjavi s preostalimi deli Zaplane. Govorimo o toplem pasu – območja nižje od toplega pasu so hladnejša zaradi zadrževanja nočnega hladnega zraka (Spodnja Zaplana), območja višje od pasu pa zaradi večje nadmorske višine (Zgornja Zaplana nad 700 m).

Kraška pokrajina

Zaplano gradi povečini kamnina dolomit, na katerem se je razvila blago valovita kraška pokrajina s številnimi vrtačami in dolci. Kamnina je prekrita s tanko plastjo rjave pokarbonatne prsti, ki je debelejša predvsem v vrtačah. Kjer je prisoten apnenec, naletimo na velike skale tudi na površju, območje pa zaradi omejene kmetijske rabe prerašča gozd. Prevladujoča drevesna vrsta je bukev.

Zaplana kostanj

Posest na Marinčevem griču se opazno razlikuje od preostalega dela Zaplane tako po živi kot tudi neživi naravi. Posebnost lokacije je prevlada silikatnih kamnin, kot so kremenovi peščenjaki in skrilavi glinavci. Gre za svojevrstni otok sredi dolomitov, ki sicer gradijo širšo okolico posestva. Kisli silikatni prsti, ki je nastala na omenjeni kamninski podlagi, je prilagojeno tudi rastje. Na območju silikatnih kamnin uspevata denimo pravi domači kostanj in borovnica. Kostanj je ekološko vezan tudi na nekoliko toplejše podnebje, ki je zaradi temperaturne inverzije značilno za Marinčev grič.

Zaplana - Sankanje

Podnebje

Območje Zaplane se nahaja na stiku štirih reliefnih enot, ki pomembno vplivajo na podnebje in sooblikujejo predvsem zimsko vreme. Zaradi prehodne lege med Ljubljanskim barjem in Logatcem se pozimi pojavljata žled in ivje, na nižjih območjih je jeseni in pozimi pogosta megla.

Zaplana nad meglo

Medtem ko so nižji predeli v megli, se povzpnite na Zaplano in uživajte na sončnem hribu.