Gostom, ki jih zanima strokovna ornitologija, ponujamo na izbiro več izletov na ornitološko zanimiva področja v Sloveniji.
Vse ponudbe vključujejo:

  • Prevoz
  • Celodnevno strokovno vodenje (informacije o pokrajini, favni, flori, …)
  • Možnost brezplačne izposoje opreme (daljnogled, priročnik, teleskop)
  • Hladna & topla pijača + malica (slovenski, domači izdelki)
Zaplana: Počivalnik žolna

Izlete vodijo izkušeni vodniki ornitologi z večletnimi terenskimi izkušnjami in dobrim poznavanjem favne in flore posameznih habitatov. Izvedba izletov je možna v slovenskem ali angleškem jeziku.
Ker se želimo izogniti prevelikim motnjam divježivečih ptic, hkrati pa povečati možnost za opazovanje redkih in plašnih vrst, so izleti namenjeni manjšim skupinam gostov (do 4 osebe). V primeru večjih skupin je potrebno izlete prilagoditi ter jih izvajati na le nekaterih lokacijah.

Ptice alpskih gozdov

Ogled alpskega iglastega gozda. Eno najboljših območij za opazovanje gozdnih kur, sov in detlov v Sloveniji.

Gozdovi, ki poraščajo pobočja in predgorja Julijskih Alp v severozahodnem delu Slovenije so v osnovi ostanek obsežnih iglastih gozdov, ki so med zadnjo ledeno dobo prekrivali večino Evrope. Območje je eno najboljših mest za opazovanje gozdnih vrst ptic v Sloveniji. Videti je mogoče več kot 40 vrst ptic, vezanih na gozdni biom, med njimi tudi nekatere srednjeevropske glacialne relikte. Izlet je mogoče prilagoditi glede na vrste, ki jih gostje želijo opazovati. Med aprilom in majem je mogoče v izlet dodatno vključiti tudi svatovanja ruševca. Prav tako je mogoče pričeti izlet nekaj ur pred zoro ter vključiti poslušanje sov.

TEŽAVNOST: hoja po poteh; določene vrste je možno videti le na brezpotjih
HABITATNI TIPI: mešani gozd, iglasti gozd, subalpski travniki, skalne stene
TRAJANJE: 6 – 8 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA:
April  – oktober  – gozdne vrste ptic in sove
15.4. – 15.5. – svatovanje ruševca

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:
‍Planinski orel – Aquila chrysaetos / Celo leto
Sršenar – Pernis apivorus / Maj – september
Kragulj – Accipiter gentilis / Celo leto
Divji petelin – Tetrao urogallus / April – maj
Ruševec – Tetrao tetrix / April – maj
Gozdni jereb – Tetrastes bonasia / April – oktober
Kozača – Strix uralensis / Celo leto, najbolje april – oktober
Koconogi čuk – Aegolius funereus / Celo leto, najbolje april – oktober
Mali skovik – Glaucidium passerinum / Celo leto, najbolje april – oktober
Črna žolna – Dryocopus martius / Celo leto
Pivka – Picus canus / Celo leto
Triprsti detel – Picoides tridacylus / Celo leto
Komatar – Turdus torquatus / Marec – september
Mali muhar – Ficedula parva / Maj – avgust
Krekovt – Nucifraga caryocatactes / Vse leto, najbolje april – oktober
Kobilar – Oriolus oriolus / Maj – avgust
Konopeljščica – Carduelis citrinella / Težavna vrsta; April – september

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: gams, jelen, muflon, alpski kozliček

Ptice gozdnega robu in gorskih travnikov

Oglejte si ptice, ki gnezdijo v pasu gorskih travnikov nad gozdno mejo.

Gorski travniki, ki se razraščajo nad gozdno mejo so edinstven habitat in dom številnim redkim živalskim in rastlinskim vrstam. V preteklosti so se obsežna območja gorskih travnikov vzdrževala s pašo, danes pa jim v nižjih predelih, zaradi opuščanja te dejavnosti, vse bolj grozi zaraščanje. Med izletom se bomo povzpeli na 1600 m visok greben, kjer je mogoče opazovati vrste ptic, ki gnezdijo v pasu ruševja in gorskih travnikov. Zaradi orientiranosti grebena v smeri vzhod-zahod je območje zelo privlačno tudi za opazovanje ujed. Težavnost in dolžino hoje je možno prilagoditi željam skupine.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh
HABITATNI TIPI: gozdni rob, ruševje, gorski travniki
TRAJANJE:  6 – 16 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: April – september

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

‍Beloglavi jastreb – Gyps fulvus / Celo leto, najbolje spomladi in poleti
Planinski orel – Aquila chrysaetos / Celo leto, najbolje spomladi in poleti
Sršenar – Pernis apivorus / Maj – september
Sokol selec – Falco peregrius / Celo leto, najbolje spomladi in poleti
Ruševec – Tetrao tetrix / April – oktober
Gozdni jereb – Tetrastes bonasia / April – oktober
Kotorna – Alectois graeca / April – oktober
Planinski hudournik – Tachymarptis melba / April – september
Vriskarica – Anthus spinoletta / April – september
Kupčar – Oenanthe oenanthe / April – september
Slegur – Monticola saxatilis / April – september
Komatar – Turdus torquatus / April – september
Planinska kavka – Pyrrhocorax graculus / Celo leto, najbolje spomladi in poleti

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: gams, horvatijeva kuščarica, navadni gad, laški gad, alpski kozliček

Ptice visokogorja

Oglejte si vrste ptic, ki gnezdijo v visokogorskem habitatu.

V slovenskem visokogorju si lahko poleg neokrnjene narave in čudovitih razgledov ogledate tudi več vrst ptic, prilagojenih na življenje v skalnatem okolju nad 2000 metri nadmorske višine. Ker je izlet fizično zahteven, ga je na željo gostov mogoče izvesti tudi z avtomobilom. V tem primeru se bomo odpeljali na visok gorski prelaz in tam poskusili najti vse želene vrste ptic.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh
HABITATNI TIPI: iglasti gozd, gozdni rob, gorski travniki, skalne stene, visokogorje
TRAJANJE: 8 – 16 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: Maj – september

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

‍Planinski orel – Aquila chrysaetos / Celo leto, najbolje maj – september
Belka – Lagopus muta / Maj – september
Skalna lastovka – Ptyonoprogne rupestris / Maj – september
Vriskarica – Anthus spinoletta / Maj – september
Planinska pevka – Prunella collaris / Maj – september
Hribska listnica – Phylloscopus bonelli / Maj – september
Skalni plezalček – Tichodroma muraria / Težavna vrsta; celo leto
Planinska kavka – Pyrrhocorax graculus / Celo leto
Planinski vrabec – Montifringilla nivalis / Celo leto, najbolje maj – september
Brezovček – Acanthis  flammea / Maj – september
Konopeljščica – Carduelis citrinella / Težavna vrsta; Maj – september

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: gams, kozorog, alpski svizec, navadni gad, gorski močerad, gorski apolon, alpski kozliček

Ptice dinarskih gozdov

Eden največjih in najmanj poseljenih sklenjenih gozdnih kompleksov v južni Evropi. Izjemno ohranjen bukovo-jelov sestoj. Izvrstno območje za opazovanje gozdnih ptic. Največja gostota velike divjadi in prisotnost vseh treh vrst velikih zveri.

Dinarski gozdovi so eden največjih gozdnih sestojev v Južni Evropi in se raztezajo vzdolž zahodnega dela balkanskega polotoka od Slovenije do Črne Gore. Zanje je značilna apnenčasta, zakrasela podlaga in bukovo – jelova drevesna združba. Za področje je značilno obilje gozdnih vrst ptic, predvsem pevk in detlov.  Značilna je tudi zelo velika populacijska gostota kozače, območje pa predstavlja tudi edino gnezdišče belorepca v Sloveniji. Številčna je velika parkljasta divjad, prisotne pa so tudi vse tri evropske velike zveri – volk, ris in rjavi medved.

‍TEŽAVNOST: Hoja po poteh
HABITATNI TIPI: Mešani bukovo-jelov gozd, jase, skalne stene
TRAJANJE: 6 – 8 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: April – november

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

‍Belorepec – Haliaeetus albicilla / Težavna vrsta; celo leto
Sršenar – Pernis apivorus / Maj – september
Kragulj – Accipiter gantilis / Celo leto
Kozača – Strix uralensis / Celo leto, najbolje april – oktober
Koconogi čuk – Aegolius funereus / Celo leto, najbolje april – oktober
Črna žolna – Dryocopus martius / Celo leto
Pivka – Picu canus / Celo leto
Belohrbti detel – Dendrocopus leucotos / Težavna vrsta; celo leto
Triprsti detel – Picoides dridactylus / Celo leto
Vijeglavka – Jynx torquilla / Maj – avgust
Belovrati muhar – Ficedula albicollis / Maj – avgust
Kratkoprsti plezalček – Certhia brachydactyla / Celo leto
Rjavi srakoper – Lanius collurio / Maj – avgust
Krekovt – Nucifraga caryocatactes / Celo leto
Kobilar – Oriolus oriolus / Maj – avgust

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: srna, jelen, divji prašič, rjavi medved, volk, ris

Ptice nižinskega poplavnega gozda in močvirnih travnikov

Največji sklenjeni kompleks nižinskega poplavnega gozda v Sloveniji. Ena največjih gostot srednjega detla v Evropi in več kot 40 drugih vrst gnezdilcev. Edino gnezdišče malega klinkača v Sloveniji.

Med izletom si bomo ogledali več nižinskih habitatov. Pričeli bomo v Krakovskem gozdu, ki predstavlja največji sklenjeni kompleks nižinskega poplavnega gozda v Sloveniji. Področje je popolnoma neposeljeno in skoraj nerabljeno, zanj pa je značilna zelo visoka gostota srednjega detla in belovratega muharja. Krakovski gozd predstavlja tudi gnezdišče 1-3 parov črnih štorkelj in edino znano gnezdišče malega klinkača v Sloveniji.
Izlet bomo nadaljevali z ogledom večje površine ohranjenih močvirnih travnikov, ki jih obkroža ekstenzivna kulturna krajina. Tu je mogoče opazovati več redkih vrst ptic, ki zaradi intenzifikacije kmetijstva vedno bolj izginjajo iz Srednje Evrope.
Dan bomo zaključili z ogledom kolonije gnezdečih čebelarjev.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh in brezpotjih
HABITATNI TIPI: poplavni gozd, mokrišča, vodna telesa (reke), vlažni travniki, kulturna krajina, naselja
TRAJANJE: 8 – 10 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: April – avgust

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

Črna štorklja – Ciconia nigra / Maj – september
Sršenar – Pernis apivoris / Maj – september
Mali klinkač – Clanga pomarina / Težavna vrsta; april – september
Kosec – Crex crex / Maj – avgust
Kozača – Strix uralensis / Celo leto
Smrdokavra – Upupa epops / Maj – september
Čebelar – Merpos apiaster / Maj – avgust
Črna žolna – Dryocopus martius / Celo leto
Pivka – Picus canus / Celo leto
Srednji detel – Dendrocopus medius / Celo leto
Mali detel – Dendrocopus minor / Celo leto
Vijeglavka – Jynx torquilla / Maj – avgust
Pisana penica – Sylvia nisoria / Maj – avgust
Rečni cvrčalec – Locustella fluviatilis / Maj – avgust
Trsni cvrčalec – Locustella naevia / April – avgust
Rakar – Acrocephalus arundinaceus / Maj – avgust
Belovrati muhar – Ficedula albicollis / Maj – avgust
Kratkoprsti plezalček – Certhia brachydacytla / Celo leto
Rjavi srakoper – Lanius collurio / Maj – avgust
Črnočeli srakoper – Lanius minor / Maj – avgust
Kobilar – Oriolus oriolus / Maj – avgust

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: srna, plavček, belouška, kobranka, rogač

Ptice cerkniškega jezera

Največje evtrofično jezero v Sloveniji, ki ga obdajajo obsežni sestoji trstičja. Več kot 100 vrst gnezdilcev. Ena najboljših lokacij za opazovanje vodnih ptic.

Cerkniško jezero se nahaja na največjem kraškem polju v Sloveniji. Spada med presihajoča jezera, saj zaradi apnenčaste podlage v sušnih obdobjih jezerska voda ponikne v podzemlje. Med obilnim deževjem spomladi in poleti pa se njegov obseg močno poveča in začasno postane največje jezero v Sloveniji. Jezero samo je plitvo in evtrofično, obdajajo pa ga obsežni sestoji trstičja in vlažnih travnikov. Območje je redko poseljeno, habitati pa zelo lepo ohranjeni.
Cerkniško jezero je območje izjemnega pomena za ptice. Do sedaj je bilo zabeleženih več kot 250 vrst ptic od katerih jih gnezdi okoli 100 vrst. Lokacija je zanimiva predvsem za opazovanje vodnih ptic in ptic, vezanih na življenje v trstičju.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh
HABITATNI TIPI: vlažni travniki, trstičje, obrežno rastje, evtrofično jezero, visoko barje
TRAJANJE: 6 – 8 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: Marec – november

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

Kostanjevka – Aythia nyroca / Maj – avgust
Rjavovrati ponirek – Podiceps grisegena / Maj – avgust
Bobnarica – Botaurus stellaris / Maj – avgust
Čapljica – Ixobrychus minutus / April – avgust
Bela štorklja – Ciconia ciconia / Maj – september
Črna štorklja – Ciconia nigra / Maj – september
Belorepec – Haliaetus albicilla / Ko je jezero poplavljeno
Rjavi lunj – Circus aeruginosus / Marec – oktober
Sršenar – Pernis apivorus / Maj – september
Kosec – Crex crex / Maj – avgust
Grahasta tukalica – Porzana porzana / Težavna vrsta; maj – avgust
Mala tukalica – Porzana parva / Težavna vrsta; maj – avgust
Smrdokavra – Upupa epops / Maj – september
Vodomec – Alcedo atthis / Ko je jezero poplavljeno
Vijeglavka – Jynx torquilla / Maj – avgust
Skalna lastovka – Ptyonoprogne rupestris / Maj – september
Rumena pastirica – Motacilla flava / April – september
Repaljščica – Saxicola rubetra / April – september
Pisana penica – Sylvia nisoria / Maj – avgust
Bičja trsnica – Acrocephalus schoenobaenus / Maj – avgust
Kobiličar – Oriolus oriolus / Maj – avgust
Srpična trsnica – Acrocephalus scirpaceus / Maj – avgust
Rakar – Acrocephalus arundinaceus / Maj – avgust
Rjavi srakoper – Lanius collurio / Maj – avgust
Kobilar – Oriolus oriolus / Maj – avgust
Škrlatec – Carpodacus erythrina / Junij – avgust
Trstni strnad – Emberiza schoeniclus / April – avgust
Veliki strnad – Miliaria calandra / April – avgust

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: belouška, kobranka, veliki pupek

Ptice obrečnega poplavnega jelševega gozda

Del panonske nižine v Sloveniji. Največji sklenjen poplavni jelšev gozd v Srednji Evropi. Pestrost ogroženih obrečnih habitatov – mokrišča, mrtvice, brežine, …

Na skrajnem severovzhodu Slovenije, kjer se pričenja Panonska nižina, si bomo ogledali enega najbolj ogroženih habitatov v Evropi; sestoj obrečnega poplavnega gozda, ki ga v večini sestavlja črna jelša. Pot nas bo vodila tudi mimo zadnjih ohranjenih mrtvic ob reki Muri. Zaradi ohranjenosti habitatov je na območju velika gostota ptic, vezanih na poplavni gozdni habitat. Poleg ptic pa je mogoče najti tudi več ogroženih vrst dvoživk, plazilcev, kačjih pastirjev in rastlin.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh
HABITATNI TIPI: poplavni jelšev gozd, mokrišča, grmišča, vodna telesa (reke), vlažni travniki
TRAJANJE: 8 – 10 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: Maj – september

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

Bela štorklja – Ciconia ciconia / Maj – september
Sršenar – Pernis apivoris / Maj – september
Mala tukalica – Porzana parva / Težavna vrsta; maj – avgust
Vodomec – Alcedo atthis / Celo leto
Pivka – Picus canus / Celo leto
Srednji detel – Dendrocopus medius / Celo leto
Sirijski detel – Dendrocopus syriacus / Težavna vrsta; celo leto
Vijeglavka – Jynx torquilla / Maj – avgust
Pisana penica – Sylvia nisoria / Maj – avgust
Rečni cvrčalec – Locustella fluviatilis / Maj – avgust
Rakar – Acrocephalus arundinaceus / Maj – avgust
Belovrati muhar – Ficedula albicollis / Maj – avgust
Kratkoprsti plezalček – Certhia brachydactyla / Celo leto
Rjavi srakoper – Lanius collurio / Maj – avgust
Kobilar – Oriolus oriolus / Maj – avgust

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: bober, vidra, močvirska sklednica, kobranka, plavček, česnovka, nižinski urh, velika senčica

Ptice submediteranskih suhih travnikov

Odkrijte pestrost in lepoto suhih skalnatih travnikov na stičišču submediteranskega in mediteranskega pasu.

Skrajni jugozahodni del Slovenije, ki leži ob Jadranskem morju, predstavlja ekološko najbolj pester del države. Nahaja se na meji submediteranskega klimatskega pasu, a se v favni in flori že pojavljajo številni mediteranski elementi. Zaradi intenzivnega pašništva je bilo celotno področje do začetka 20. stoletja večinoma golo, zaradi opuščanja te dejavnosti pa je velik del travnikov danes neuporabljen in prepuščen zaraščanju. Območje danes prekriva mozaik suhih skalnatih travnikov in pašnikov, gozdov in grmišč v različnih fazah zaraščanja.
Območje je ornitološko zelo zanimivo, saj več vrstam ptic predstavlja edino gnezdišče v Sloveniji. Značilna je tudi izredno visoka gostota velikega skovika, podhujke in rjavega srakoperja. Čas začetka in pot je mogoče prilagoditi želenim vrstam. Izlet je možno podaljšati v noč ter vključiti poslušanje sov.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh
HABITATNI TIPI: gozd, grmišča, travniki, skalne stene
TRAJANJE: 6 – 8 ur
NAJBOLJŠI ČAS OBISKA: Maj – avgust

‍ZANIMIVE VRSTE PTIC IN NAJBOLJŠI ČAS ZA OPAZOVANJE:

Planinski orel – Aquila chrysaetos / Celo leto
Kačar – Circaetus gallicus / April – september
Sokol selec – Falco peregrinus / Celo leto
Kotorna – Alectoris graeca / Celo leto, najbolje april – julij
Velika uharica – Bubbo bubbo / Celo leto, najbolje marec – julij
Čuk – Athene noctua / Celo leto, najbolje marec – julij
Veliki skovik – Otus scops / April – avgust
Podhujka – Caprimulgus europaeus / April – september
Smrdokavra – Upupa epops / April – september
Pivka – Picu canus / Celo leto
Vijeglavka – Jynx torquilla / April – avgust
Čopasti škrjanec – Galerida cristata / Celo leto
Hribski škrjanec – Lullula arborea / Celo leto
Rdeča lastovka – Cecropis daurica / April – september
Rjava cipa – Anthus campestris / Maj – avgust
Slavec – Luscinia megarhynchos / April – september
Puščavec – Monticola solitarius / Celo leto
Pisana penica – Sylvia nisoria / April – avgust
Svetlooka penica – Sylvia crassirostris / Maj – avgust
Žametna penica – Sylvia melanocephala / Celo leto
Taščična penica – Sylvia cantilans / April – avgust
Tamariskovka – Acrocephalus melanopogon / April – september
Brškinka – Cisticola juncidis / April – september
Svilnica – Cettia cetti / Celo leto
Kratkoperuti vrtnik – Hippolais polyglotta / Maj – avgust
Bledi vrtnik – Hippolais pallida / Težavna vrsta; maj – avgust
Žalobna sinica – Poecile lugubris / Težavna vrsta; marec – september
Rjavi srakoper – Lanius collurio / Maj – avgust
Rjavoglavi srakoper – Lanius senator / Težavna vrsta; maj – avgust
Italijanski vrabec – Passer italiae / Celo leto
Vrtni strnad – Emberiza hortulana / April – september
Plotni strnad – Emberiza cirlus / April – september
Črnoglavi strnad – Emberiza melanocephala / Težavna vrsta; maj – avgust
Skalni strnad – Emberiza cia / April – september

DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: laška žaba, črnopikčasta kuščarica, modras, črnica, žagarica

Oglejte si vse evropske vrste detlov in žoln

Izlet, namenjen iskanju detlov in žoln.

Celoten izlet je namenjen iskanju in opazovanju plezalcev. Slovenija je dežela, ki jo v večini prekrivajo različni gozdni sestoji, s svojo lego pa pokriva gnezditvene areale vseh evropskih vrst detlov in žoln. Tekom izleta si bomo tako ogledali nekaj najlepše ohranjenih habitatov belohrbtega, triprstega in srednjega detla v tem delu Evrope, vmes pa opazovali in poslušali še preostale vrste plezalcev. Poleg detlov in žoln pa je mogoče med izletom videti tudi pestro paleto gozdnih vrst ptic.

‍TEŽAVNOST: hoja po poteh in brezpotjih
HABITATNI TIPI: mešani gozd, iglasti gozd, poplavni listnati gozd, kulturna krajina
TRAJANJE: 12 – 14 ur
OPTIMALEN ČAS OBISKA: April – avgust (9 od 10 vrst je možno videti tudi izven tega obdobja)
DRUGE ZANIMIVE ŽIVALI: srna, jelen, belouška, kobranka, plavček

Opazovanje ptic med preletom in prezimovanjem

Opazovanje ptic izven gnezditvene sezone.

Slovenija leži na križišču selitvenih poti ptic, ki se selijo preko Apeninskega in Balkanskega polotoka. Vsako leto je tako mogoče opazovati več kot 100 različnih vrst preletnikov, precej vrst pa tu tudi prezimuje. Ponudba ponuja na voljo obisk enega izmed pomembnih področij za preletnike in prezimovalce:
OBALA: Čeprav ozemlje Slovenije zavzema le majhen del severnojadranske obale, se tu najde več izredno zanimivih točk za opazovanje ptic med preletom. Na vrhuncu je mogoče opazovati velike jate rac, čapelj, galebov in čiger. Pozimi na območju prezimujejo številni pobrežniki, čaplje, galebi in pevci, vsakodnevno pa se v bližini obale spreletavajo manjše jate sredozemskih viharnikov. Izlet vključuje tudi ogled skalnih sten v bližini obale, kjer si je mogoče ogledati prezimujoče skalne plezalčke.
BARJE IN CERKNIŠKO JEZERO: Ogledali si bomo dva pomembna ravninska habitata v osrednji Sloveniji. Ljubljansko barje je bilo v preteklosti prekrito z močvirnimi travniki, danes pa je izsušeno in večina področja spremenjena v njive in travnike. Kljub vsemu pa na območju gnezdi več kot 100 različnih vrst ptic, ravno toliko pa jih je mogoče opazovati tudi na preletu. Ravno tako je za ptice pomembno Cerkniško jezero, kjer je mogoče med preletom opazovati velike jate rac, čapelj in čiger.
PTUJSKO JEZERO IN MEDVEDCE: Med izletom si bomo ogledali akumulacijsko jezero na reki Dravi in vodni zadrževalnik Medvedce. Obe lokaciji sta izrednega pomena za prelet in prezimovanje rac, gosi, pobrežnikov in čiger, saj reka Drava predstavlja naravno selitveno pot za ptice, ki se selijo iz Severne Evrope na območje Črnega morja in Bližnjega vzhoda.
KOBARIŠKI STOL: Greben kobariškega stola predstavlja eno izmed najpomembnejših ‘ozkih grl’ za seleče se ujede v Sloveniji. Glavnina ujed se seli čez območje spomladi, ko je mogoče v enem dnevu opazovati prelete več sto sršenarjev, malih orlov, kanj in lunjev. Območje predstavlja pomembno gnezdišče planinskega orla in kosca, redno pa ga preletavajo tudi beloglavi jastrebi in brkati seri, ki so plod italijanskega reintodukcijskega programa.


TEŽAVNOST: hoja po poteh
TRAJANJE: 6 – 8 ur
OPTIMALEN ČAS OBISKA:

– Obala: 1.9 – 1.5
– Barje in Cerkniško jezero: 1.9. – 1.12.; 15.2. – 1.5.
– Ptujsko jezero, Ormoške lagune, Medvedce: 1.9. – 1.5.
– Kobariški stol: 15.4. – 15.5.

Izleti po želji obiskovalcev

Možnost načrtovanja izleta po željah obiskovalcev.

Kot dodatno možnost naše ponudbe ponujamo obiskovalcem možnost načrtovanja izleta po njihovih lastnih željah. Namenjena je predvsem gostom, ki želijo v enem dnevu videti več redkih ali težavnih vrst ptic, ki gnezdijo v različnih habitatih.